Aanmeldformulier

Gegevens kind
Woonadres kind
Overige gegevens kind
Indien afkomstig van een andere school
Gegevens ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en)
Gegevens ouder / verzorger / voogd 1
Gegevens ouder / verzorger / voogd 2
Bij afwijkend woonadres ouder / verzorger / voogd
Verklaring en ondertekening 2x 
verklaren hierbij:
 • zij de school toestemming geven indien nodig tot intern pedagogisch/didactisch onderzoek;
 • bovengenoemd kind niet ingeschreven staat of onderwijs volgt aan een andere school (2) ;
 • (voor de ouders van 4-jarigen) het aangemelde kind de afgelopen 6 maanden niet ingeschreven heeft gestaan bij een andere basisschool (3) ;
 • bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld
 • zij de school toestemming geven om gegevens op te nemen in de administratie van de school. De gegevens worden gebruikt om het onderwijs aan uw kind te verzorgen en worden verstrekt aan een aantal instanties zoals: de onderwijsinspectie, het ministerie van onderwijs, e.d.) (9) ;
 • zij akkoord gaan met het Voorlopig Protocol Beeldmateriaal van basisschool Vlasgaard. Dit protocol is te vinden op onze website www.vlasgaard.nl onder de noemer 'protocollen';
 • uw kind periodiek gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van hoofdluis of neten.
Akkoord ouder / verzorger / voogd 1

Ik verklaar dat ik de bovenstaande gegevens naar waarheid heb ingevuld en ga akkoord dat de bovenstaande gegevens verwerkt worden in het leerlingadministratiesysteem van de school.


Akkoord ouder / verzorger / voogd 2 (verplicht invullen in het geval van twee ouders / verzorgers / voogden)

Ik verklaar dat ik de bovenstaande gegevens naar waarheid heb ingevuld en ga akkoord dat de bovenstaande gegevens verwerkt worden in het leerlingadministratiesysteem van de school.


Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.
 1. Hier kunt u het burgerservicenummer (BSN) / sofinummer van uw kind invullen. Graag ontvangen wij ook de kopie van het officiële document van de belastingdienst waarop het burgerservicenummer / sofinummer van uw kind staat vermeld (kopie van een eigen identiteitskaart van uw kind, of een eigen paspoort van uw kind, of een uittreksel uit het bevolkingsregister waar het sofinummer op vermeld staat, mag ook). Na verificatie met DUO, zal het formulier worden vernietigd.
 2. Bij deze vraag verklaart u dat uw kind de afgelopen 6 maanden geen andere basisschool heeft bezocht.
 3. U meldt uw kind aan op basisschool Vlasgaard. Uw kind wordt pas officieel ingeschreven op de dag dat het ook daadwerkelijk de school gaat bezoeken, anders gezegd, de 1e schooldag van uw kind, op of na zijn/haar 4 e verjaardag, is ook tevens de officiële inschrijfdag van uw kind.
 4. Bij de verwerking van persoonsgegevens in de leerlingdossiers houden wij ons aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
* Verplichte velden